Friskoler må ikke undergrave demokratiet

I dag har styrelsen frataget Nord Vest Privatskole den offentlige finansiering. Det er godt, der er trukket en streg i sandet.

De muslimske privatskoler har fyldt meget i medierne det sidste halve år. Det er med god grund. Det er ikke bare en enkelt skole, hvor tingene er kritisable. Styrelsen har vurderet, at det har været nødvendigt at se nærmere på flere skoler. Ud over Nord Vest Privatskole er yderligere to skoler sat under skærpet tilsyn, og endnu flere bliver undersøgt i andre former for tilsyn.

1. januar 2017 trådte nye regler for tilsynet med de frie skoler i kraft. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har siden nytår haft og brugt skærpede beføjelser til at føre tilsyn med skolerne. De har fået flere ressourcer og nye redskaber til at kontrollere, at skolerne efterlever lovens bogstav, som lyder, at skolerne ”i hele deres virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

Styrelsens skærpede kontrol med blandt andet kravet om ”frihed og folkestyre” har ført til, at en lang række sager har set dagens lys. I takt med, at styrelsen har gennemført tilsyn efter de nye regler, har vi kunnet læse om det i aviserne. Det er godt, at disse sager kommer frem i lyset.

Jeg har som medlem af Folketinget og nu som undervisningsminister fulgt området igennem en årrække og har et godt indblik i problemstillingerne og deres omfang. Alligevel har omfanget og alvoren af de sager, vi har været vidne til det sidste halve år, gjort indtryk på mig. Man kan sige, at det er et af de tilfælde i politik, hvor det er virkelig ærgerligt at få ret.

Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti og jeg ønskede eksempelvis under Helle Thorning-Schmidts regering en folketingshøring om de muslimske friskoler. Vi frygtede – med rette kan vi nu konstatere – at nogle af dem ikke levede op til vores lovgivning. Vi fandt det uacceptabelt, hvis staten finansierede skoler, der brød loven, og måske ligefrem modarbejdede det samfund, de ifølge loven skal være en del af. Vi fik afslag på en høring fra den daværende socialdemokratiske formand for undervisningsudvalget i Folketinget og derfor ingen ny viden.

Nu er vi her i 2017. Nu ved vi – kloge af skade – at problemerne er reelle. For i disse uger og måneder betyder styrelsens systematiske arbejde, at vi får syn for sagn. Styrelsen har taget udgangspunkt i henvendelser fra bl.a. borgere og tidligere ansatte på skolerne fulgt op med uanmeldte tilsynsbesøg, samtaler med skolerne og med krav om redegørelser. De skoler, der er under tilsyn, har forskellige baggrunde. Men der tegner sig desværre et billede af, at en række skoler med muslimsk værdigrundlag, bevæger sig på kanten af loven.

Det er et rimeligt krav at stille til skoler, at de – udover at levere et fagligt niveau, der står mål med folkeskolen – også i hele sit virke leverer skole på en måde, der forbereder eleverne til et frit samfund. Det er landets lov og har været det længe. Derfor kan en skole fx ikke inden for lovens rammer have det udgangspunkt, at kvinder ikke har samme rettigheder som mænd. Den kan ikke basere sig på krigeriske tilgange til minoriteter i samfundet. Den kan ikke opfordre til eller forherlige hellig krig. Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere.

Derfor fortsætter styrelsen sit tilsynsarbejde. Det skal løbende betrygge os alle i, at skolerne følger loven. Regeringen og Dansk Folkeparti vil sikre, at der ikke oprettes nye friskoler, der ikke kan eller vil leve op til loven.

Som liberal er det vigtigt for mig, at vi har en bred palet af velfungerende frie skoler i Danmark – også med værdigrundlag, som ikke nødvendigvis deles af flertallet af danskerne. Mangfoldighed i vores frie grundskoler er et stort plus. De må gerne stikke ud, demonstrere mod regeringen eller tro på hvad de har lyst til.

Men de må ikke undergrave demokratiet og vores frihedsrettigheder. Vi må forvente og forlange, at skolerne holder sig inden for de hegnspæle, der omkranser og beskytter vores demokrati. Inden for hegnspælene er der højt til den åbne himmel.

Men bevæger nogen sig udenfor, må vi skride til handling. Det gælder i de aktuelle sager med visse skoler med muslimsk værdigrundlag, præcis som det ville gælde for eksempelvis en kommunistisk motiveret skole, der i sit virke opfordrede eleverne til at omstyrte samfundet med voldelige midler. Også selvom det kræver, at skoler lukker, med alt hvad det indebærer for eleverne. Det er nødvendigt, hvis vi skal sikre vores demokrati og den frihed, vi har nydt godt af i generationer.