Helveg er en hæderlig mand

Morten Helveg er en flittig mand. Og om at han er hæderlig mand, nærer jeg heller ingen tvivl. Når han således dedikerer et helt indlæg til at bedyre min og Dansk Folkepartis manglende velvilje for politiet, må det selvsagt bero andet end uvidenhed eller manglende flid? Derfor har jeg besluttet, at dette svar slet ikke skal være politisk. Det vil af udefrakommende kunne ses som en spot af bedrevidenhed. Og det ønsker jeg kun allermindst. Nej, som kollega; som ven – dér vil jeg kun opmuntre. For det kan være hårdt at sidde i Europa-Parlamentet. Glemt af den almene offentlige; lykkeligt hengemt af sit parti; stedt til side. Ak såmænd, hvor ofte har man dog ikke set det…?

Men hvad er venner for, om ikke til et venligt ord i hårde tider? Og sandelig om det ikke for Helveg må være hårde tider! Denne for en radikal så uvante følelse…at frygte fremtiden! På skrømt kan det ikke være; hertil er Helveg for ærlig. Aldrig ville han skæmte med dansk politi. Han er jo selveste Europa-Parlamentets forhandler om Europol. Så nej, han kan ingen spøg mene. Ordene må tages for pålydende, og følgelig også håndteres som så.

Derfor vil jeg slet ikke lade ham svare i min ringhed. Nej, lad mig blot iklædes ydmyghedens gevandter og som erstatning for en polemisk gendrivelse af Helvegs påstande anføre Justitsministeriets seneste betragtninger om Europol. Ikke for min fornøjelse; men for Helvegs humørs, ja hans hele sindsstemnings skyld…

Følgende er derfor rene citater fra ”Redegørelse til Folketinget om status over dansk politis situation i forhold til europol, oktober 2017”:

Side 3:
”Det er Rigspolitiets vurdering, at den endelige aftale lever op til det, som Danmark fik stillet i udsigt af Kommissionen i december 2016. Aftalen svarer ikke til et medlemskab af Europol, men aftalen er på en række væsentlige områder operativt tilfredsstillende for dansk politi, og aftalen sikrer på kort sigt dansk politi en tilfredsstillende adgang til Europols databaser”.

”Danmark vil fortsat have forbindelsesofficerer i Europols hovedkvarter i Haag. Danmark kan endvidere fortsætte med at deltage i de analyseprojekter, som Danmark deltog i pr. 1. maj 2017, og Danmark kan inviteres til at deltage i nye analyseprojekter eller eksisterende analyseprojekter, som Danmark ikke deltog i pr. 1. maj 2017”.

Side 4:
”Rigspolitiet har oplyst, at der aktuelt er rekrutteret fire nationale eksperter, hvoraf to skal arbejde i Europols hovedkvarter i Haag, mens de to øvrige – efter en kort oplæring hos Europol – vil komme til at arbejde i Danmark, hvor deres arbejdsplads vil være et særskilt indrettet kontor i Rigspolitiet. Rigspolitiet har vurderet, at dette antal er tilstrækkeligt til at sikre en tilfredsstillende betjening af dansk politi.”.

”Det er Rigspolitiets vurdering, at Danmark uanset tidspunktet på døgnet vil kunne udveksle oplysninger med Europol med den nødvendige hurtighed og smidighed”.

”Rigspolitiet har endvidere oplyst, at det er Rigspolitiets opfattelse, at denne ordning sikrer en tilfredsstillende adgang til EIS”.

Side 5:
”Europol-aftalen vil blive udmøntet, så Danmarks operationelle udbytte af samarbejdet i videst muligt omfang bevares […]. Rigspolitiet har endnu ikke konkrete erfaringer med de operationelle konsekvenser, som Europol-aftalen ved udløbet af overgangsperioden vil medføre.”

Side 6:
”Senest fra den 1. november 2017 [kan] dansk politi ikke selv foretage søgninger i eller opdatere og lagre informationer til EIS. Informationsudvekslingen skal som nævnt i stedet fremover ske via forespørgsler til Europol, der i praksis altovervejende vil blive håndteret af de nationale eksperter […]Det er i den forbindelse naturligvis en fordel, at Europols bestyrelse har godkendt, at to af de nationale eksperter vil have arbejdssted i Danmark”.

”Det er ifølge Rigspolitiet vanskeligt at foretage en præcis vurdering af, hvor mange betjente der ville have fået direkte adgang til Europols databaser via QUEST, hvis Danmark fortsat havde været medlem af Europol. Det skyldes, at udrulningen af mobile søgefunktioner mv. beror på en løbende operativ vurdering af bl.a. de operative anvendelsesmuligheder, som QUEST over tid måtte vise at have”.

Side 7:
”Spørgsmålet om, i hvilket omfang Danmark ville have kunnet udbrede QUEST i dansk politi, ville generelt have forudsat nærmere afklaring af, hvordan QUEST forudsættes implementeret. Dog skal det bemærkes, at Rigspolitiet i disse år generelt arbejder på at udrulle egne mobile søgefunktioner og mobil sagsbehandling via særlige politiapps mv. Rigspolitiet ville i den forbindelse have ønsket at udbrede QUEST til alle relevante polititjenestemænd”.

Side 8:
”I overensstemmelse med Rigspolitiets vurdering af den skitserede aftale fra december 2016, er det således samlet set fortsat Rigspolitiets vurdering, at aftalen med Europol på en række væsentlige områder er operativt tilfredsstillende for dansk politi. I forhold til adgangen til databaserne er det Rigspolitiets vurdering, at aftalen sikrer dansk politi en adgang, der operationelt næsten svarer til den direkte adgang, dansk politi havde frem til 1. maj 2017”.

Ja, så græsselig er tingenes tilstand alene.

PS: Havde danskerne stemt ja 3.december 2015, ville vi have overdraget den fulde suverænitet til EU på udlændingepolitik samt grænsekontrol.