Menneskerettighedskonventionen ud af dansk lov

B 22. Husk navnet. For det er en helt særlig milepæl i nyere dansk historie. Det er nummeret på et forslag til en folketingsbeslutning fra Dansk Folkeparti. Med forslaget vil folkepartisterne have skrevet den europæiske menneskerettighedskonvention ud af dansk lov.

Det er underskrevet af Martin Henriksen, Kristian Thulesen Dahl, Søren Espersen, Marie Krarup, Christian Langballe, Morten Marinus, Peter Kofod Poulsen og Peter Skaarup.

Er det virkelig dét, Danmark skal være imod: en forpligtelse til at respektere menneskerettigheder, forbud mod tortur og slaveri, ret til frihed og sikkerhed, retfærdig rettergang?

Og hvad med ytringsfriheden? Den selvsamme ytringsfrihed som Dansk Folkeparti hver dag udnytter til fulde.

Dansk Folkeparti skriver i begrundelsen for deres beslutningsforslag:

”Konventioner handler om at beskytte mennesker. I konventionernes tidlige start manglede verdensordenen nogle retningslinjer, som landene kunne sigte efter. Disse retningslinjer er til rigelighed implementeret i danskernes bevidsthed, og netop derfor er det tid til at tage et opgør med konventionerne – ikke for at forringe menneskers rettigheder, men for at sikre, at der bliver spillet efter rimelige regler for alle, og så Folketinget kan føre den politik, danskerne ønsker”.

Vi er os selv nok

Disse retningslinjer hverken kan eller skal tages for givne. Det er aldeles historieløst. Og uden skelen til at netop fælles regler i et internationalt retssamfund kommer ikke mindst små stater til gode og gavn.

Alternativt er det den store dreng, der tæsker den lille i skolegården som udenrigspolitikken er og har været fyldt af i århundreder.

Hvad forestiller Dansk Folkeparti sig hvis andre nærtstående lande gjorde det samme? Hvis hvert land på kloden argumenterede på tilsvarende vis? Jeg er sikker på at Putin er med på den. Og Trump formentlig også hvis beslutningsforslaget kan koges ned til Twitters 140 tegn.

Det er jo netop fraværet af fælles rettigheder, der giver os problemer.

Omvendt ligger styrken netop i, at vi i Europa har kunnet udforme og enes om den europæiske menneskerettighedskonvention.

Alt det er Dansk Folkeparti klar til at skylle ud med badevandet. Synd, trist – og aldeles uden fornemmelse for historien. Forkælet, egoistisk og “vi-er-os-selv-nok”. Med andre ord DF-Classic.

I øvrigt har det jo vist sig i en række profilerede sager, at det er danske domstole, der ikke udnytter strafferammerne fuldt ud. Det har ikke noget med menneskerettighedskonventionen men dansk retspraksis at gøre.

Serieforbrydere og gangstere skal straffes hårdt. Jeg ved ikke noget værre. Men at skrive menneskerettighedskonventionen ud af dansk lov er historieløst og mangel på viden og respekt om vigtigheden af fælles, grundlæggende rettigheder.

 • Denbrede Smøg

  Helveg jeg forstår ikke hvorfor du bliver ved med at få tale tid

  • Henrik Thor Christensen

   Islamisterne og deres medløbere vil altid få taletid…

   • Dennis Sørensen

    Idioter åbenbart også…

  • Niller

   fordi menneskerettighederne give både dig og ham samme mulighed.

  • Bille Thøgersen

   Hallo! Det er da alletiders! Han taler (skriver) sig jo bare ned i jorden. Bedre antiradikal propaganda er det da vanskeligt at få helt gratis.

 • Benny Henriksen

  selvfølgelig skal vi ud af den landskadelige mudderkage , når man pludselig ikke er herre i eget hus pga. den europæiske menneskerettighedskonvention så er det bare ud med den , jeg er ikke bekymret over om Danmark selv kan indføre love som sikkert er lige så gode eller bedre end det overformynderiske bavl der kommer fra EU.
  Smid hele EU til folkeafstemning og tag imod den lussing der venter , vi har et Dansk folketing (som ikke er billigt) og selvfølgelig skal de lave love og bestemmelser der er gældende for Danmark, kan ikke huske at vi har afgivet den “Magt” til EU !!! og tro mig det kommer aldrig til at ske ……For every action, there is an equal and opposite reaction (Newtons third law)

 • Krister Meyersahm

  Konventionen er på alle måder smuk men domstolen er et juridisk fejlskud og et angreb på det nationale folkestyres ret til, suverænt, at implementere i egen lovgivning, dét man selv beslutter. Det aktuelt siddende folketing har selvfølgelig legal ret til, at bestemme lovgivningens indhold. De skal ikke indordne sig under tidligere tings beslutninger og -slet ikke lade sig dømme af andre domstole end de danske.

  Grundloven tildeler domstolene, de danske(!), den dømmende magt og dette er ikke ændret med indførelsen af § 20 i 1953-Grundloven. Det ville i givet fald have været nødvendigt med en grundlovsændring i 1953, hvis domstolene skulle fratages deres suverænitet – det er ikke sket og overdragelse af domstolsbeføjelser er derfor ikke legal.

  • Tom Erne

   Du misforstaa fuldstaendigt det juridiske grundlag for menneskerettighedskonventionen, som paa ingen vis er i modstrid med grundlovens § 20.
   Og det ville overhovedet ingen forskel goere at udtraede den, da de samme principper goer sig gaeldende i national lov uanset.

   Konventionen er en principiel erklaering oprindeligt udformet i FN (ikke EU) regi, og som efterfoelgende -i form af den Europaeiske menneskerettighedskonvention og i europaraads regi- er blevet ratificeret og dermed ogsaa gjort retsligt bindende for Danmark.
   Der er saaledes ikke tale om at konventionen staar over national lovgivning, da der i praktis er tale om en og samme sag.

   De komplet haabloese og utallige eksempler der er bragt frem i medierne, er 100% skabt af de danske domstole. De overfortolker og/eller (mis)bruger konventionen som argumentation for deres afgoerelser, og har tilsyneladende meget svaert ved at fatte de politiske signaler omkring hvordan lovgivningen boer fortolkes.

   Det her er bare endnu et skud DF populisme af vaerste skuffe. Og du er desvaerre et godt eksempel paa en, der ryger i med begge ben. Velsagtens fordi den simple forklaring er den nemmeste af forholde sig til.

   • Krister Meyersahm

    Når du skriver:
    “Der er saaledes ikke tale om at konventionen staar over national lovgivning, da der i praktis er tale om en og samme sag”, så viser det, at du ikke har forstået det jeg skrev.
    Menneskerettighedskonventionen ér dansk lov, besluttet af folketinget og trådt i kraft 1. juli 1992 men – det er slet ikke noget jeg berører i mit indlæg. Det jeg oplyser om er, at folketingets eneret til lovgivning og domstolenes eneret til at dømme iht. grundlovens § 3, er løbet over ende fordi, Menneskerettighedsdomstolen har fået beføjelse til at omstøde danske love og domme.
    Grundlovens § 20 som er grundlaget for vores samarbejde i mellemstatslige ærinder, giver alene myndighederne lov til at overdrage begrænset suverænitet og det har aldrig været meningen at også folketingets suveræne lovgivningsret og domstolenes eneret til at dømme kunne overdrages til andre – det ville have krævet en ændrings af Grundloven.

    • Tom Erne

     Nej, det er det du har du misforstået.

     Fra ret-raad.dk :

     Menneskerettighedsdomstolen dømmer på baggrund af menneskerettighedskonventionen, der er en vigtig del af dansk ret siden 1992. Du skal vide, at du får størst gavn af menneskerettighederne ved at påberåbe dig dem så tidligt i et forløb som muligt. Du kan først gå til domstolen i Strasbourg, når sagen er fuldstændig færdigbehandlet i Danmark. Resultatet vil du få på et meget sent tidspunkt, og ofte vil en afgørelse, selvom du får medhold, “kun” have moralsk støtteværdi.

     Enkeltpersoner, eller grupper af personer, eller ikke-statslige organisationer kan klage til Domstolen. Klageren skal bevise eller sandsynliggøre, at vedkommende personligt er offer for en krænkelse af en eller flere af de rettigheder eller friheder, der står i konventionen eller protokollerne.

     Menneskerettighedsdomstolen er ikke en 3. eller 4. instans, der kan ændre resultatet af en endelig dansk dom.

 • F. Wulff

  Forslaget skal ses i et større perspektiv, da DF har sigte på Danmarks EU-medlemskab.

  En udskrivning af Menneskerettighedskonventionen, der som alle ved ikke har noget at gøre med EU, kan medføre at Danmark bliver suspenderet fra Europarådet (der heller ikke har noget at gøre med EU).

  En sådan suspendering vil sætte Danmark i bås med Hviderusland.

  Desuden er det et spørgsmål om EU vil acceptere et medlemsland hvis dette f.eks. er suspenderet fra Europarådet.

  • Christian Læssøe

   om vi er medlem/støtter europarådet og konventioner har intet med sagen at gøre – vi kan sagtes være fine/flinke folk selvom vi ikke vil styres af andre. Rent faktisk kan vi have en højere respekt for vores befolkning, og det er godt.

   • Rap And

    Sjældent har jeg læst noget så mærkeligt. Måske skulle du bare læse verdenserklæringen om menneskerettigheder, så vil du måske forstå, at den giver beskyttelse til det enkelte menneske
    Det er naturligvis noget det reaktionære nationalistiske DF godt kan undvære.

    • Christian Læssøe

     Beskyttelse af det enkelte menneske skal så ikke nødvendigvis være forfulgte mordere og røverpak, der ikke kan sendes hjem fordi andre landes fængsler er dårligere end de danske. Men, hvor mange af den type synes du, vi skal fylde danske fængsler med. Og hvem skal betale?

     • Rap And

      Nu kan man måske glæde dig med at der intet er nævnt om beskyttelse af modere og røverpak i de 30 menneskerettighedsartiklerne. Alligevel skulle det sorte sammenrendt i DF måske læse det hele til slut.
      Artikel 30.
      Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder.

     • Christian Læssøe

      Så der står er, at Danmark ikke kan nægte et individs rettigheder og friheder – selv om de forbryder sig mod dansk lov og er her, fordi de blev eftersøgt som forbrydere i deres hjemlande.

     • Thomas Holm

      Næsten en hver artikel indeholder et afsnit om at denne rettighed kan indskrænkes ved lovlig dom. Undtagelsen er paragrafen om tortur som på ingen måde, art eller metode kan finde sted.
      Institutet for Menneskerettigheder har meddelt at der er langt mere tilladt end hvad den danske dommerstand tror og at det er godkent af ECHR.
      Så det er ikke menneskerettighederne det er galt med.

     • Christian Læssøe

      Ikke ifølge artikel 30. Stater kan ikke indskrænke rettigheder for individer. Så instituttet har to sæt regler, og kan frit vælge den politisk opportune som det behager dem?

     • Thomas Holm

      Se på art. 1, 2. sætning; art 4, stk 3a&b; art. 5 stk 1 a-f, art 7, stk 2; art. 10 stk. 2; art. 11, stk 2;

      Og art 30 omhandler sagsbehandling, så du må se på et andet dokument end jeg gør.

      https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81462
      https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22756

     • Christian Læssøe

      min reference var pga RapAnd’s indlæg – det er ham/hun, der kom med den. Beklager på hans/hendes vegne, at det ikke er korrekt. Det er jo formålsløst at svare nogen, der lyver

     • Rap And

      Jeg skrev ellers tydeligt at
      “Måske skulle du bare læse verdenserklæringen om menneskerettigheder” og henviste derefter til artikel 30.
      At det sorte sammenrend i DF nu ønsker at få menneskerettigheder taget ud af lovgivningen, har kun til formål at svække disse rettigheder, og derfor burde de læse ovennævne artikel..

     • BroncofanDK

      Sikke noget vås!

      Når dette er lovteksten så det er blevet beskrevet ovenfor så er det da grotesk at påstå det dimmentralt modsatte.

      Du fatter åbenbart ikke ord som MEDMINDRE, men det er jo også svært med negationer.

      Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne
      ret, MEDMINDRE det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i
      et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den
      offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge
      uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden
      eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.”

      For lige at skære det ud i pap så betyder det at:

      HVIS det sker i overensstemmelse med loven
      OG er nødvendigt i
      et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed
      ELLER den
      offentlige tryghed
      ELLER landets økonomiske velfærd
      ELLER for at forebygge
      uro
      ELLER for at forebygge forbrydelse
      ELLER for at beskytte sundheden
      ELLER for at beskytte sædeligheden
      ELLER for at beskytte andres rettigheder
      ELLER for at beskytte andres friheder
      så må man gerne udvise alle dem som vi vil.

      Det er vore egne ubegavede myndigheder der er problemet og ikke EU’s menneskerettigheder. Det er vores latterlige fortolkning og vores alt for mange “venlige sjæle” i den offentlige sektor der er problemet.

      Tulletåberne er med til at skabe dette ved deres smålige jantelovshyldest.

     • Christian Læssøe

      jeg svarede ud fra RapAnds citat fra artikel 30 – og ikke andet. Vi taler/skriver om hvert sit. Det bliver noget vås når andre bagefter kommer med andre paragraffer, som jeg ikke har svaret på/omtalt/kommenteret

     • F. Wulff

      Pænt stillet op.

      Din konklusion stemmer også pænt overens med det der har været fremme i medierne at man i Danmark har en tendens til at overfortolke konventionen vedr. denne artikel.

      Kan måske hænge sammen med at man i Danmark er “bange” for at tabe flere sager ved domstolen.
      Her kan man f.eks. taget et kig på de tabte sager vedr. Grønjakkerne og eksklusivaftaler kan have haft en effekt.

     • Anders Albrechtsen

      At mordere og røverpak ikke udvises handler alene om fortolkningen af konventionen, bl.a. artikel 8, stk. 2:

      “Artikel 8

      Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.

      Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.”

   • Niller

    “Styres af andre”
    Tror du vi er frie som fugle hvis vi ikke var i EU og at vi så bare kunne gøre som vi ville? Brexit viser i alt sin grusomme enkelthed at der findes ikke et alternativ til EU. Samarbejde er den eneste vej frem.
    Vi kan og er fine folk i fællesskabet.

    • Nikolaj Nikolajsen

     snik snak

 • Niels Oe

  Det er jo Danske Folkepopulister. Sådan er deres taktik overfor deres fladpandede vælgere. Det er niveauet, disse primitive nationalisttyper forstår. Sådanne har eksisteret til alle tider, og må bare konstant bekæmpes.

  Og nej, jeg stemmer ikke Radikale.

 • Jacob Schønberg

  Menneskerettighedsdomstolen i Straassburg gik for vidt og danske dommere gik et par skridt længere. derfor kan DF så skore nemme point med det forslag : R har siddet på sidelinien og støttet den vattede holdning Med henvisning til menneskerettighederne kan folk der er udvist 3 og 4 gange stadig være i Danmark og forbrydere kan ikke udleveres til et land Danmark har en udleveringsaftale med. Morten i har svigtet ! Derfor vil i opleve et historisk dårligt valg

 • Nikolaj Nikolajsen

  MHP. Husk navnet. For han er en helt særlig milepæl i nyere dansk historie. Det er navnet på en politiker i folketinget fra De Radikale Venstre. Med politikeren vil radikalisterne have skrevet den europæiske menneskerettighedskonvention ind over dansk lov.

  • Bille Thøgersen

   God morgen!!! Menneskerettighedskonventionen er dansk lov.

   • Nikolaj Nikolajsen

    Jamen er det ikke helt vildt

    • Alex Damgaard

     Jo, især når den konstant forandres gennem “dynamisk fortolkning” af 47 dommere, der egenhændigt tager sager op for at udvide konventionens virkefelt. I gamle dage blev det kaldt “at købe katten i sækken”, og den slags handler har Danmark gjort til nærmest rutine, under indflydelse af bla. R i over 40 år.

     • Nikolaj Nikolajsen

      Ja det er vist det der kaldes et røgslør.

 • Bille Thøgersen

  For en gangs skyld har hr. MHP ret. I Menneskeretskonventionen står intet andet, end hvad ethvert anstændigt menneske burde kunne skrive under på. Hr. MHP tager dog også fejl (alt andet ville have været overraskende), når han kalder DF historieløse. De tager jo ligesom NB udgangspunkt i en ikke så fjern fortid, nemlig mellemkrigstiden. De har blot udskiftet en syndebuk med en anden.

  Man kan også undre sig over, at en radikal politiker trækker historieløskortet. Hvis der er noget dansk parti, som er historieløst, er det DRV. Det er simpelt hen landsforræderpartiet over alle landsforræderpartier. Det var hovedkraften, da Danmark blev afrustet og derved inviterede Tyskland indenfor. Det (Scavenius) var hovedkraften i samarbejdspolitikken, hvor det hele tiden forsøgte at komme tyskernes ønsker i forkøbet samt overopfylde dem. Det var det parti, som ikke lærte af erfaringen og forsatte sin nedrustningspolitik efter krigen samt modarbejdede Danmarks indtræden i NATO-samarbejdet, en FORSVARSALLIANCE! Det var det parti, som var hovedkraften i fodnotepolitikken under den kolde krig; med andre ord Kremls objektive allierede. Og det var det parti, som senest igen svigtede under Muhammed-krisen.

  Hvis man er et anstændigt menneske, skal man derfir være total historieløs for at være medlem af et sådant parti. Under alle omstændigheder elsker DF og DRV hinanden. De nærer sig ved hinandens bryster. De er hver på sin måde lige modbydelige, dog med DRV som vinder i den konkurrence, da det parti er årsagen til, at vi også fik DF.

  • Nikolaj Nikolajsen

   Man sagde også om kommunismen at det var en smuk tanke…
   og hvis du er så anstændig har vi efterhånden indtil flere hårdkogte kriminelle du kan invitere hjem på kaffe og lidt menneskerettighedsdialog. Du kan gerne beholde dem, for smide dem ud på anstændig vis kan vi ikke. Såee…

   • Bille Thøgersen

    Hr. NN følger nok ikke særlig opmærksomt med i nyhedsstrømmen. Menneskerettighedsdomstolen er mindre restriktiv end danske domstole; forstå det, hvem der kan. Så hr. NN retter bager for smed.

    Mærkelig nok mener jeg også gennemgående, at de kriminelle, f.eks. rumænere skal sendes til afsoning i Rumænien uanset cellestørrelse. Det bekymrer mig en anelse, at jeg nok er enig med hr. NN på det punkt.

    • Nikolaj Nikolajsen

     Det skal hr. BT ikke bekymre sig så meget om, for jeg er også enig med hr, BT om synet på de radikale… God dag.

 • Søren Jakobsen

  Endnu engang kan jeg kun rose DF for at vise mandsmod og værne om Danmarks integritet. B22 burde være en mærkedag i Danmark – Tak for jeres kamp.

  • Dennis Sørensen

   hahaah du er ironisk, ikke??!!

 • Poul A

  Vi skal kunne sende flygtninge tilbage til deres hjemland hvis de ikke får asyl eller bliver udvist pga kriminalitet det skal menneskerettighederne ikke forhindre os i menneskerettighederne er lavet i en anden tid hvor det var reelle flygtninge som kom og som det var meningen at de skulle tilbage til deres hjemland når der blev fred igen det sker ikke i dagens Danmark de bliver her og nogle af dem udkæmper krige i Københavns gader og de skal kunne udvises når politiet får fat i dem da der ellers på et tidspunkt vil udbryde borgerkrig i Danmark som der er sket i mange af de lande hvor muslimer og kristne bor sammen

  • BroncofanDK

   Hvilken del af menneskerettighederne er det der i din fantasi stopper dette?

 • Rap And

  Gad vide om Kenneth Kristensen Berth har været alvorlig syg siden han ikke figurerer som medunderskriver.

 • Niller

  Her sidder vi i et af verdens rigeste lande og vil have mere. Vi vil have lov til at træde rettighed under fode som generation før os har kæmpet for bare fordi det lidt svært.
  Selvfølgelig skal vi ikke ud af menneskerettighed kommisionen fordi nogle enkelte ikke kan opføre sig ordenligt.
  Skal vi alle i dette land rammes af DF national socialisme. Hvis i syntes at Trump er tosset så er der INGEN forskel på det DF siger og det han siger-

  Vi har en lovgivning som virker fint, ja der er ENKELTE personer der er lidt anstrengende, men at træde ud af internation samarbejde pgra af dem er tosset. Så vinder de jo. Vi er bedre en det, vi er stærkere og klogere end dem. Vi er de rige, vi skal forgå med at godt eksempel. Vi har vide, uddannelse og indflydelse. Lad os bruge den og gøre vores til at verden bliver et bedre sted.

  DF’s nemme løsninger er udtryk for et naivt verdenssyn hvor de tror vi er vedens navle hvilket vi ikke er. Vi er en del af et stort global sammenhold hvor vi gennem samarbejde har indflydelse. Hvis vi ikke er med har vi ingen indflydelse. DF’s mål er jo at få os ud af alt international samarbejde så som EU.

  Jeg vil anbefale alle at droppe DF. Dels er de ikke lødige, dels ødelægger også den verden vores børn skal vokse op i.

  • Nikolaj Nikolajsen

   populist

  • Nikolaj Nikolajsen

   Undskyld… jeg mener pre-gymnasieelev

  • Alex Damgaard

   DF’s nemme løsninger er udtryk for et naivt verdenssyn …

   Det er sgu’ da tværtimod den svære løsning. Den modige løsning. Den nemme løsning er at skubbe ansvaret fra sig, og sige at det er noget der skal løses af andre, EU eller tiden.

   Vi er en del af et stort global sammenhold hvor vi gennem samarbejde har indflydelse.

   Det er til gengæld et naivt verdenssyn. Der findes ikke noget “globalt sammenhold”, der findes ikke andet end nationale og regionale særinteresser der arbejdes for gennem traktater og aftaler, så man kan holde hinanden i skak og få så meget som muligt af kagen og magten for sig selv som muligt. Traktaterne og juraen er blot et supplement til truslen om at gennemtvinge føromtalte særinteresser med våbenmagt, ikke en erstatning. Selv de aller bedste “venner” i verden er ikke en del af et sammenhold, men del af en strategisk alliance.

   • Niller

    Klad det hvad du vil. Ethvert “sammenhold” hviler på et sæt regler ellers giver sammenholdet ingen mening. Reglerne betyder at vi på tværs af national særinteresser og preferencer kan have samarbejde og have international retsbeskyttelse. Menneskerettighederne garantere jo netop at vi bliver sikret et sæt minimums rettigheder. At man ikke kan blive udleveret til et land hvor man risikere dødsstraf eller blive umenneskeligt behandlet.

    Du siger DF løsning er modig. Hvor ligger modet i at være som Victor Orban eller Putin som behandler kriminelle og andre de ikke kan lide som skidt.
    Menneskerettighederne sikre jo netop imod at nationalister, i ordets værste betydning, som Martin Henriksen spinner helt ud af kontrol og vil forsøge at lave regler som rammer folk på deres tro, farve eller andet som han ikke kan lide.
    “Globalt sammenhold” eller “væbnet våbenhvile” om du vil er den eneste vej frem. Enegang er galemandsværk.

    • Nikolaj Nikolajsen

     Helt forkert og ideologisk forblændet. Der findes interesser og intet andet. Det kan godt være det ikke virker så sexet men det er sådan det er om du kan lide det eller ej.

     • Niller

      Enig i at det er interesser og at vores interesse er at være med hvor beslutninger tages. Ikke at stå på sidelinjen og lade de andre tage beslutningerne for os.

      Tror du helt ærligt vi ville klare os bedre hvis vi ikke er med i det internationale interesse samarbejde? Tror du Brexit er godt for UK?

     • Nikolaj Nikolajsen

      Samarbejde ja tak. På EU måden nej tak. UK skal nok klare sig.

    • Alex Damgaard

     Det er en noget udvandet version af “globalt sammenhold” du forholder dig til, sådan set blot at man lejlighedsvis kan blive enige om nogle “regler”. Jeg skriver lejlighedsvist fordi du ift. dine eksempler med samarbejde og retsbeskyttelse reducerer det til de få eksempler der findes. Jeg t.ex har absolut ingen garanti for ikke at blive behandlet “umenneskeligt” i størstedelen af verden. Jeg har nogle garantier i Europa, altså hos os selv – vores meningsfæller – men sammenholdet garanterer jo ikke meget længere. Jeg er så så heldig at jeg bor i en region der kan lægge enormt pres på andre lande, jeg står formentlig lidt bedre end så mange andre, hvis jeg ender i problemer, men det skyldes ikke sammenhold eller regler, men den rå magt og indflydelse mit “bagland” kan sætte igennem.

     For størstedelen af verdens indbyggere gælder det, at de ikke er beskyttet af et fint globalt sammenhold, at deres minimums rettigheder netop et minimale, og at retsbeskyttelse i vor forstand er en by i Rusland.

     Dermed er din kritik meget teoretisk. Jeg er helt sikker på, at mine og dine personlige rettigheder og retsikkerhed ikke forandres spor selvom vi afskaffede samtlige konventioner i morgen. Politiet undlader jo ikke at tortere folk fordi vi bekender os til menneskerettighederne, vi bekender os til menneskerettighederne fordi vi synes tortur er en rigtig dårlig ide.

     Tilsvarende er det 100% indlysende, at det ikke har nogen som helst betydning for befolkningerne i Afrika, Mellemøsten, dele af Asien, Sydamerika, vores bagdør i Tyrkiet, Rusland osv, for de er jo ikke omfattet af dette “globale sammenhold” i forvejen, deres befolkninger nyder ingen beskyttelse i videre omfang nu. Der er jo faktisk ikke særlig mange andre, der bekender sig til og honorerer retssikkerhed på baggrund af MR som vi, dvs os og vor nærmeste kulturkreds gør.

     At sige, nu tager vi definitionsretten tilbage, og fortolker MR mere tidssvarende vil således ikke have nogen betydning. Det er muligt det kan føles som et ubehageligt syndefald man ideologisk finder betænkeligt, men argumentet med “indflydelse” eller at verden skulle blive “et bedre sted” er jo empirisk bevist falsk.

     Det er dybest set dig og ligesindede der foregøgler at Danmark er “verdens navle”, og at det skulle have nogen som helst betydning for andre end os selv.

 • Weidekampf

  Modbydelige Møgbeskidte Snot Radikale Lorte Venstre Idioter(MMSRLVI).

  I har ødelagt sammenhængskraften i DK med alle jeres indvandrere og forbandede konventioner mig her og der og alle vegne.

  I burde udvises af DK. MØGSVIN FØJ FOR HELVEDE.

  • Bille Thøgersen

   Som sædvanlig er fr. Weidekampfs argumentation både afdæmpet og overbevisende samt vel funderet. Det ville være både interessant og med garanti lærerigt for os almindelige dødelige at få fr. Weidekampfs rammende og maleriske vurdering af hr. MHP og dennes partis uægte barn, altså bastard, Dansk Folkeparti.

 • Jens Christian Nielsen

  Jeg vil give Morten Helveg Petersen ret i at det er et ganske frygteligt forslag DF er kommet med. Radikale Venstre bør dog feje for egen dør først: Radikale Venstre var medlem af Thorning regeringen og dermed har Radikale Venstre været med til ikke at beskytte ytringsfriheden for os demonstranter der demonstrede imod Kina. Vi blev bedt om at gå eller blev direkte forhindret i at demonstrere af politiet. Her var det i høj grad DF, Enhedslisten, Venstre og De Konservative og andre partier der hjalp os. Thorning regeringen og dermed de Radikale Venstre benægtede der var et problem. Nu står vi med Tibetsagen som Radikale Venstre i høj grad er skyld i.

 • Jan Sørensen

  Den er helt fin med mig, med afskyelighed mod R’s “globale” liderligerlighed og magiske strygninger mod vi ægte danskes standpunkt.

 • Torben Pedersen

  Er der overhovedet nogle af de i debatten deltagende personer der hører P1. Spørgsmålet om udvisning af visse asociale, uheldige, dybt kriminelle elementer uden dansk statsborgerskab har været vendt flere gange og er mange gange påpege bliver håndhævet mere langmodigt i henhold til menneskerettighederne end det gør ved de danske domstole. Der er med andre ord –
  uden at overtræde nogen konventioner – ikke meget til hinder for at smide den slags personer ud.
  Farvel til dem. De vil ikke være savnet.
  Og lad os så holde til resten af reglementet, der har tjent os godt til dato.

 • Niels Henrik Rasmussen

  Kære Hr.Helveg.
  Det korte svar på dine fremtoning er at Danmark er udfordret af at I gennem årtier har set at indvandring fra ikke vestlige lande som et gode og tilmed kulturberigende for Danmark.
  Vi må nu sammen konstatere at berigelsen er nærmest blevet en forbandelse, i form af mellemøstlige Bander, kvindeundertrykkende, Parralsamfund og anti demokratiske grupperinger som senest er set i form af Muslimske privat skoler som underviser elever i at hylde Islamisk terror, og at ikke involvere sig med ikke rettroende ( Dvs. Os Danskere)
  Så Hr. Morten Helvig er sammen med andre radikale, og andre med de rigtige holdninger ansvarlig for at deres politiske korrekte holdninger har medvirket til at hele den vestlige verden er blevet til meget mindre trykt sted at opholde sig.
  Så når DF foreslå tiltag omkring beskyttelse af fred og sikkerhed for Danskere, bliver dette straks tolket som om at de ønsker at genindføre slaveriget,
  Hr. Morten Helvig burde stilles for en domstol, Hr. Morten Helvig sad i Europaparlamentet , da denne indførte de åbne grænser, og fortalte befolkninger at de ville beskytte Europas ydre grænser, dette skete bare ikke, så dette var medvirkende til at Europa i dag er blevet indvaderet at mellemøstlig indvandrig, med terror og Islamisering til følge.
  Så Hr. Morten Helvig. DF`s tiltag er kun et forsøg på at dæmme op på Dine og andre kulturradikale politikker som ikke på noget tidspunkt har gjort noget godt for Danmark og det Danske folk.

 • Paul Bischoff

  “Disse retningslinjer er til rigelighed implementeret i danskernes bevidsthed…”

  Det er der jo så meget der er, og når man fjerner retningslinjer fra lovgiviningen, så har folk det med at glemme dem.

 • Hans-Preben Borup-Hansen

  Helt enig med DF i denne sag. Husk nu, at udskrive flygtninge konventionen også.

 • Anders Bo

  Diverse konventioner styret af aktivistiske domstole, kan i sagens natur jo ikke være en del af dansk ret ifølge Grundloven.

  • Dennis Sørensen

   Men aktivistiske tåber som tulletosserne kan åbenbart være en del af dansk lovgivning.

 • Arvid Holm

  Menneskerettighederne sigter på at beskytte individer mod overgreb fra statens side.
  Men alle stater – også de civiliserede – har politi, fængselsvæsen og militær, der helt lovligt kan og vil anvende vold, indespærring og drab.
  Menneskerettighederne skal altså ikke beskytte individer mod statslig magtanvendelse, der er nødvendig for at håndhæve lovene og beskytte samfundet.
  Så har vi balladen!
  Er magtanvendelsen nødvendig for at håndhæve loven og beskytte samfundet?
  Menneskerettighedernes betydning som individers beskyttelse kan svinde væk, når deres gyldighed er betinget af en vurdering, der ikke altid kan være objektiv.
  På den anden side kan lovløsheden brede sig og samfundet lide skade, hvis staten ikke hindrer det med magt.
  Så der er brug for et kompromis, der passer til den aktuelle situation.
  De Radikales manglende fleksibilitet, når kompromisset skal indgås, er dybt skadelig.

 • Marianne Andersen

  At voret tilslutning til de internationale Menneskerettigheder i det hele taget er kommet til diskussion, kan vi takke globalisterne, godhedsbyrdeindustrien og Gutmensh-segmentet i “migrantindustrien” for.

  Disse har jo i årtier misbrugt de internationale konventioner på det groveste, bl.a. ved hele tiden at strække dem længere og længere ud, så at de har mistet deres oprindelige betydning og dermed respekten for dem i den almindelige befolkning.

  Oprindeligt blev konventionerne lavet for at sikre borgerne fra overgreb begået af staten men langsomt har “migrantindustrien” fået de gode intentioner vendt rundt, så det nu mestedels er kriminelle og andet skidtfolk, som har alle fordelene og det vil den almindelige borger på sigt jo selvfølgelig ikke være med til.

 • Jørgen Villy madsen

  Hverken menneskerettighedskonventionerne, EU-medlemsskabet, det radikale venstre, kommunisterne, muslimerne eller alt muligt andet lignende er på nogen måde skadelige for Danmark. Tværtimod. Uden dem ville Danmark ikke være et land, som jeg ville kæmpe for.

  Det eneste der truer Danmarks eksistens er dansk folkeparti, der konstant masserer bondsk, primitiv fremmedhad og -frygt for alting ind i de stakkels vælgeres sind. Det eneste danskerne behøver at frygte er den frygt, som DF vedligeholder, fordi det er partiets eksistensgrundlag.

  Lad os give DF en øretæve ved næste valg og vise, at deres afskyelige skrækscenarier ikke længere påvirker os.

 • frithjofdanielsen

  Hold dog op, din radikale hykler! Hvem var det, der vedtog SKATS STASI-love, der gav SKAT, Arbejdstilsynet m. fl. lov til at tiltvinge sig adgang til civile borgeres huse og hjem, og beslaglægge og borttage, hvad de fandt for godt, helt uden dommerkendelse, helt uden beslaglæggelseskendelse, helt uden ydre anledning, helt uden mistankegrundlag? Og uden at følge Retsplejeloven. Det var da dig, du er så rådden indtil kernen, og nu prøver du på at påstå noget med forsvar for menneskerettigheder! Du er totalt ligeglad med vores menneskerettigheder! Du er en beskidt, lille løgnhals! “…..Men at skrive menneskerettighedskonventionen ud af dansk lov er historieløst og mangel på viden og respekt om vigtigheden af fælles, grundlæggende rettigheder…..” – – – – Lige præcis, uvidende Morten! Og mere her, De Europæiske Menneskerettigheder, der var gældende lov her i landet, indtil du og dit beskidte parti vedtog at fratage os vore menneskerettigheder: “…

  Ret til respekt for privatliv og familieliv.

  Artikel 8

  Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og
  sin korrespondance. Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen
  af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt
  i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige
  tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller
  forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte
  andres rettigheder og friheder…..”

 • Morten Dahlberg

  Er i bund og grund målløs over DFs gøren og laden.

 • Pingback: Åh den historie, Helveg… – Politiko()